Integritetspolicy / Privacy policy

Denna policy beskriver hantering av personuppgifter av Handy.nu 559238-2351 nedan kallad Bolaget

Hantering av era personuppgifter samt rättslig grund för detta
Din förfrågan kommer att hanteras av Bolaget och registreras i en databas genom vårt personuppgiftsbiträde About Time AB i affärssystemet Timewave. Vår rättsliga grund för att spara uppgifterna baserar sig på följande punkter angivna av Datainspektionen:

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Användningsområden för personuppgifter
De personuppgifter som registreras i vårt affärssystem samt ekonomisystem, vilka tillhandahålls av tredje part, kommer i första hand att användas för att möjliggöra arbetet att hitta en lämplig kandidat till ert uppdrag. I vissa fall använder sig Bolaget av samarbetspartners som underleverantörer till vilka uppgifter kan förmedlas för att samarbetspartnern ska kunna utföra den överenskomna tjänsten.

Vi kommer även använda personuppgifterna för att, efter vi ingått ett avtal, skicka fakturor och eventuella betalningspåminnelser samt ansöka om RUT-avdrag hos Skatteverket. Vi genomför även en kontroll hos Kronofogden.

Slutligen kommer personuppgifterna att användas för att skicka information under processens gång samt uppföljning och information efter att ni påbörjat ett avtal. Vi kommer även att skicka ut information om erbjudanden från Bolaget och andra företag inom koncernen vilken Bolaget ingår i.

Användningsperiod för personuppgifter
Bolaget ämnar spara angiva personuppgifter så länge matchningsprocessen pågår samt så länge ni aktivt anlitar oss. Vissa sammanhang kräver att vi sparar informationen längre, ett sådant fall gäller räkenskapsinformation så som fakturaunderlag med mera vilket sparas i minst 7 år.

Den registrerades rättigheter
Det föreligger en rätt att av den registrerade begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet. Den registrerade äger även rätten att inge klagomål till tillsynsmyndighet.